Privacy Policy

This is a Doohlabs software. Doohlabs software is a completely anonymous solution. The software doesn’t store any images and doesn’t record video. Also, this software doesn’t collect any personal information of an individual.

How does the Doohlabs software works?

The video is analyzed on the device and then immediately deleted. No image or video are sent to company server.

The software uses real time computer vision algorithms and images from the camera to:

 • detect human faces in the digital images provided by the camera;
 • track each detected person while they remain within the camera’s field of view;
 • anonymously determine gender, age and attention time of each detected person.

The software uses video images to get such numeric indicators as the current number of viewers, their gender, age group and attention time. Personal information though remains fully anonymous:

 • the abstract numeric indicators are formed into anonymous aggregate data;
 • the real-time computer vision process that doesn’t store or relay of any visual information guarantees its absolute privacy.

Doohlabs software shall not be considered to be a video surveillance system since it does not record any video files.

Anonymity of the Data

Doohlabs software doesn’t record any personal information of an individual.

There are two possible utilizations of data produced by the system:

 • the data is written to a text file and uploaded into a central database where it is aggregated for statistical purposes. This information cannot be linked to a specific individual and cannot be cross referenced with other databases for matchmaking purposes;
 • the data is sentin real time to an external device to trigger an action that was set up for a specific context; for example, to play a certain video or sound for a person that fits certain demographic group.

Yksityisyydensuoja

Tämä on Doohlabsin ohjelmisto. Ohjelmisto on kokonaisuudessaan anonyymi, se ei tallenna kuvaa tai videota. Se ei myöskään kerää mitään henkilöihin liittyvää yksilöivää tietoa.

Kuinka ohjelmisto toimii?

Video analysoidaan laitteessa ja tuhotaan välittömästi. Kuvaa, eikä videota ei lähetetä eteenpäin palvelimelle.

Ohjelmisto käyttää kuvantunnistuksen algoritmeja:

 • Tunnistaakseen ihmishahmoja digitaalisista kuvista
 • Seuratakseen ihmishahmoja kun ne ovat kameran kentässä
 • Päätelläkseen anonyymisti sukupuolta, ikää ja sitä aikaa, jonka henkilö katsoo näyttöön

Täydellinen anonymiteetti taataan:

 • Numeerinen abstraktoitu data siirretään täysin anonyymisti palvelimelle
 • Reaaliaikainen kuvankäsittely ei tallenna mitään kuvaa, josta abstraktoitu data on hankittu

Ohjelmisto ei ole videotarkkailujärjestelmä, koska mitään kuvaa ei tallennu.

Datan käsittely

Järjestelmä voi käsitellä kerättyä dataa kahdella tavalla:

 • Data siirretään yleiseen tietovarastoon, jossa sitä voidaan hyödyntää tilastollisiin analyyseihin. Dataa ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.
 • Data lähetetään reaaliajassa toiseen laitteeseen, joka voi laukaista esim jonkun videon, kuvan tms esittämisen.

Integritetspolicy

Detta är en Doohlabs programvara. Programvaran är totalt anonym i sin helhet och spelar inte in någon bild eller videomaterial. Programvaran samlar inte heller in personlig information om individer.

Hur fungerar Doohlabs programvaran?

Materialet analyseras på själva enheten och förstörs omedelbart. Bilder och videon kommer inte att laddas upp till nån servern.

Programvaran använder realtids datorvision algoritmerfrån kameran för att:

 • Identifiera mänskliga figurer från digitala bilder
 • Spåra mänskliga figurer när de befinner sig i kamerafältet
 • Anonymt bestämma kön, ålder och tid personen ser på skärmen

Full anonymitet garanteras:

 • Den numeriskt abstrakta datan överförs helt anonymt till servern
 • Bildbehandlingen i realtid sparar ingen bild från vilken abstrakt data skaffades

Programvaran är inte ett videoövervakningssystem eftersom ingen bild spelas in.

Behandling av data

Systemet kan hantera insamlad data på två sätt:

 • Data överförs I realtid till en extern enhet där det kan användas för statistiska analyser.Data kan inte kopplas till en individ.
 • Uppgifterna skickas i realtid till en annan enhet, vilket kan starta uppspelningen av en video, bild etc.